Юридична інформація

Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство «Рено Україна»

1.2. Організаційно-правова форма емітента - Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 33552751

1.4. Місцезнаходження емітента - Україна, 01033, м. Київ, вул. Гайдара, 58/10

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента - (044)490 68 32, (044) 490 68 33

1.6. Електронна поштова адреса емітента - relation.client@renault.com

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації - www.renault.ua   

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідно до вимог розділу III цього Положення інформація про зміну складу посадових осіб емітента. 

 

Текст повідомлення

 • Пана Фабріса Камболіве призначено на посаду члена Правління на 3-річний строк. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймав пан Фабріс Камболіве протягомсвоє діяльності: Акціонерне товариство “Рено-Ниссан Румунія”, генеральний директор. Не володіє часткою у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «Рено Україна» (0%).
 • Згiдно рiшення Позачергових Загальних зборiв акцiонерiв АТ "Рено Україна" вiд 29.08.2014 року, протокол № 4/14, Птачека Яна було звiльнено з посади Голови Правлiння на пiдставi заяви про звiльнення за власним бажанням. Птачек Ян перебував на посадi Голови Правлiння з 02.01.2013 року до 29.08.2014 року. Часткою в статутному капiталi АТ "Рено Україна" не володiє. До кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини Птачек Ян не притягувався, непогашеної судимостi не має.
 • Згiдно рiшення Позачергових Загальних зборiв акцiонерiв АТ "Рено Україна" вiд 29.08.2014 року, протокол № 4/14, Мiненко Яна Володимирiвна була призначена на посаду Голови Правлiння на строк три роки.
  Мiненко Яна Володимирiвна протягом п'яти рокiв обiймала посаду директора з продажiв i розвитку дилерської мережi АТ "Рено Україна" (з грудня 2007 року до вересня 2012 року) та директора з якостi i сервiсного обслуговування АТ "Рено Україна" (з жовтня 2012 року). Часткою в статутному капiталi АТ "Рено Україна" не володiє. До кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини Мiненко Яна Володимирiвна не притягалась, непогашеної судимостi не має.
 • 04.04.2018р. на Позачергових загальних зборах акціонерів Приватного Акціонерного Товариства «Рено Україна» (протокол № 2/18) було прийнято рішення: - тимчасово припинити повноваження Голови Правління Товариства п. Міненко Яни Володимирівни з дати надання їй відпустки у зв'язку вагітністю та пологами та відпустки по догляду за дитиною до трьох років – 05 квітня 2018 року до дати фактичного її повернення з даних відпусток. Розмір частки в статутному капіталі емітента, якою володіє п. Міненко Я.В.: 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. - призначити п. Франсуа МАРІОТА на посаду Голови Правління Товариства з 05 квітня 2018 року до дати фактичного повернення п. Міненко Яни Володимирівни з відпустки. Франсуа МАРІОТ протягом п'яти рокiв обіймав посаду директор підрозділу Van Range компанії Renault, Франція (2010 – жовтень 2014) та директор по продажам та маркетингу Dacia (концерн Renault), Румунія (жовтень 2014 – березень 2018). Розмір частки в статутному капіталі емітента, якою володіє п. Франсуа МАРІОТ: 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано
 • 09.09.2019р. на Позачергових загальних зборах акціонерів Приватного Акціонерного Товариства «Рено Україна» (протокол № 4/19) було прийнято рішення:
 • - припинити повноваження Голови Правління Товариства п. Міненко Яни Володимирівни з 09.09.2019;
 • - визначити строк повноважень п. МАРІОТА Франсуа, Марі, Жозефа, Пьєра на посаді Голови Правління Товариства до 31.07.2021р.
 • 30.08.2020р. на Позачергових загальних зборах акціонерів Приватного Акціонерного Товариства «Рено Україна» (протокол № 3/20) було прийнято рішення:

- припинити повноваження Голови Правління Товариства п. МАРІОТА Франсуа, Марі, Жозефа, Пьєра з 31.08.2020;

- призначити п. ФІЛІПА Даніеля на посаду Голови Правління Товариства з 01 вересня 2020 року терміном до 31.08.2023р.

 

Юридична інформація

 

АТ «Рено Україна», ексклюзивний дистриб'ютор автомобілів марки Renault в Україні, відкрило сайт http://www.renault.ua/ для інформування його відвідувачів про пропоновані товари і послуги. Використання Вами даного сайту передбачає дотримання викладених нижче загальних умов доступу та використання. У разі доступу до даного сайту, його перегляду і використання Вам слід дотримуватися і керуватися положеннями цих загальних умов, і такі положення будуть превалювати над будь-якою угодою, яку Ви можете мати з АТ «Рено Україна» або підприємствами, що входять до складу його Дилерської мережі.

 

1. Терміни

Renault – АТ «Рено Україна» та/або компанії групи Renault;

Сайт – цей сайт http://www.renault.ua/;

Дилер – юридична особа за законодавством України, належним чином уповноважена з боку АТ «Рено Україна» розповсюджувати товари та послуги Renault на території України;

Дилерська мережа – сукупність Дилерів;

Користувач або Ви у відповідному відмінку – відвідувач цього Сайту;

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про Користувача цього Сайту;

Обробка інформації – будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках даних, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей, у тому числі про Користувача.

 

2.      Персональні дані

2.1. Renault може збирати та обробляти за допомогою цього Сайту лише такі Персональні дані: Ваше ім’я, прізвище, населений пункт проживання, телефон та електронна адреса, і лише за умови, якщо Ви надаєте ці дані добровільно. Зазначенням будь-яких своїх Персональних даних на цьому Сайті Ви погоджуєтесь на використання та обробку Ваших Персональних даних АТ «Рено Україна», Renault та Дилерами Renault із зазначеною нижче метою.

2.2. Метою збирання та обробки Персональних даних може бути, включаючи, але не обмежуючись:

 • спілкування з нами щодо нашого Сайту, товарів або послуг Renault;
 • організація Вашої участі в конкурсах чи акціях від Renault;
 • надання відповідей на Ваші запитання;
 • отримання та обробка Ваших рекламацій, скарг та/або повідомлень.

2.3. Строк дії Вашої згоди становить 10 років з моменту надання Персональних даних.

2.4. Доступ до Ваших Персональних даних має лише обмежене коло працівників та контрагентів Renault, які здійснюють обробку цієї інформації відповідно до своїх посадових обов’язків та/або укладених з нами договорів. Такі особи зобов’язуються зберігати конфіденційність отриманої інформації, а у випадку недотримання цих зобов’язань до них можуть застосовуватись різноманітні санкції, включно з припиненням виконання ними своїх обов’язків та адміністративною або кримінальною відповідальністю.

2.5. Renault може передавати Персональні дані в межах групи компаній Renault та Дилерської мережі, у тому числі за межі України, де можуть бути передбачені інші правила захисту даних, ніж у Вашій країні. Передача інформації іншим контрагентам Renault здійснюється відповідно до укладених договорів. Передача та використання такої інформації здійснюється з дотриманням законодавства про захист персональних даних та цих загальних умов.

2.6. Персональні дані можуть бути знеособлені у будь-який момент, тобто з них може бути вилучено інформацію, яка дозволяє встановити Вашу особу. Знеособлена інформація може оброблятись та вільно розповсюджуватись у будь-яких цілях.

2.7. Інформація, яка не містить Персональних даних – це інформація про Вашу програму-переглядач (браузер), мову інтерфейсу браузера, час перебування на Сайті, технічна інформація про IP-адресу, файли cookie тощо, яка може нами збиратись та оброблятись.

2.8. Щоб ознайомитися з будь-якою інформацією про Вас, яка є у нас, чи попросити нас видалити цю інформацію або припинити використовувати її надалі, повідомте нас про це у формі запиту, представленого на цьому Сайті. Видалення інформації здійснюється з дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних. Для перегляду або видалення файлів cookie зверніться до налаштувань Вашого браузера.

 

3. Інформація про продукти та послуги

3.1. Цей Сайт надає інформацію про товари та послуги Renault  на всій території України. Час від часу, деяка інформація про продукти та послуги може відноситись до тієї чи іншої місцевості. Будь ласка, зв'яжіться з Вашим Дилером перш ніж брати на себе будь-які зобов'язання чи приймати будь-які рішення.

3.2. Хоча ми докладаємо всіх можливих зусиль, щоб гарантувати, що інформація на Сайті є найостаннішою і правильною, час від часу характеристики транспортних засобів, послуги і ціни можуть змінитися без попереднього повідомлення. У зв'язку з інтерактивним характером Сайту інформація щодо конфігурації автомобілів надається тільки для ілюстрації на момент оновлення відповідної сторінки Сайту. Наведені ціни є рекомендованими цінами.

3.3. Наведена на цьому Сайті інформація про продукти або послуги Renault або про ціни не може розглядатися як оферта щодо товарів і послуг Renault або підприємств його Дилерської мережі. Тому вам слід звернутися до Дилера для уточнення інформації про товари, послуги та/або ціни, чинні на даний момент у Вашій місцевості. Будь ласка, ретельно перевіряйте актуальну інформацію.

 

4. Права інтелектуальної власності

4.1. Всі права інтелектуальної власності на Сайт, ілюстрації, зображення, звук, скрипти (програми автоматизації задач Сайту), анімацію та інші матеріали Сайту належать Renault. Всі права суворо застережені. Ви не повинні копіювати, змінювати, відтворювати в будь-якій формі інформацію та/або матеріали з Сайту або іншим чином втручатися роботу Сайту або робити будь-які дії, які несумісні з нашими правами.

4.2. Вільне і безоплатне використання творів, що входять до складу цього Сайту, обмежено використанням в особистих цілях і використанням у випадках, визначених чинним законодавством України про захист інтелектуальної власності.

4.3. Слова «Рено» («Renault»), символ Renault у вигляді ромба, назви автомобілів марки Renault і пов'язаних з ними товарів і послуг є зареєстрованими знаками для товарів і послуг.

4.4. Порушення вищевказаних положень є порушенням прав інтелектуальної власності і тягне за собою настання цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до чинного законодавства.

 

5. Гіперпосилання та обмеження відповідальності

5.1. Renault ні в якому разі не несе відповідальності за Ваш перехід на сайти третіх осіб за допомогою гіпертекстових посилань і, зокрема, за зміст, товари, послуги тощо, представлені на таких Сайтах або на сайтах, доступних з таких сайтів.

5.2. Користувач погоджується з тим, що використання цього Сайту здійснюється ним на власний ризик. В жодному випадку ні Renault, ні підприємства його Дилерської мережі, не несуть відповідальності за шкоду, пов'язану із втратою даних або програми і які є результатом доступу Користувача до даного Сайту і його використання, а також результатом доступу до сайтів, пов'язаним з даним Сайтом шляхом гіпертекстового посилання, та використання таких сайтів, у тому числі прийняття будь-яких рішень чи зобов’язань щодо продуктів та/або послуг Renault.

 

6. Право, що застосовується

6.1. Цей Сайт підпорядковується праву України. Мовою цього Сайту є українська мова.

6.2. У разі виникнення спорів, пов'язаних з цим Сайтом та дією інформації, зазначеній у цих загальних умовах, такі спори будуть вирішуватися виключно в судах України.

 

7. Зміна загальних умов

7.1. На цьому Сайті представлена загальна інформація про перелік товарів і послуг Renault в Україні.

7.2. Renault залишає за собою право в будь-який момент без попередження вносити зміни в інформацію, що міститься на цьому Сайті, зокрема, до інформації про технічні характеристики, ціну та обладнання представлених моделей автомобілів.

7.3. Ви можете звернутися до представників Дилерської мережі Renault з будь-яким питанням, зокрема, що стосується чинних тарифів, наявності представлених моделей автомобілів, а також останніх змін в їх комплектації та обладнанні. Будь-ласка, ретельно перевіряйте інформацію перед прийняттям на себе будь-яких зобов’язань.

 

8. Дилерська мережа

8.1. Інформаційні служби підприємств Дилерської мережі Renault працюють для Вас і готові повідомити додаткову інформацію про цікаві для Вас товари та послуги, представлені на цьому Сайті.

 

9. Зворотній зв'язок

9.1. Якщо у Вас є інші запитання щодо цього Сайту або цих загальних умов, будь ласка, зверніться до нас relation.client@renault.com